سال 1393

فراخوان شناسايي سرمايه گذار پروژه پارکينگ طبقاتي و تجاري
شماره فراخوان:2/93/ 21       مرحله اول     تاريخ نوبت اول:8/11/93             تاريخ نوبت دوم: 15/11/93       تاريخ پايان فراخوان:  16/12/93  
سرمايه گذار گرامي
         مديريت امورسرمايه گذاري ومشارکتهاي  اقتصادي شهرداري آبادان درنظردارد به استناد ماده 9 شيوه نامه خود وبراساس مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر آبادان و بيست ويکمين جلسه شورا و هيئت عالي سرمايه گذاري با مشارکت بخش خصوصي (جذب سرمايه گذار) نسبت به احداث پارکينگ طبقاتي و تجاري به شرح وشرايط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نمايد.متقاضيان واجد شرايط مي توانند ازتاريخ نشرآگهي نوبت دوم به مدت بيست /20 روزکاري به آدرس مديريت امورسرمايه گذاري واقع درآبادان – احمد آباد - خيابان 15 اصلي- طبقه فوقاني – پلاک 102 جهت دريافت اسناد وهمچنين تسليم اسنادوساير مدارک لازم مراجعه و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي      53338520و53331751 – کد061 تماس حاصل نمايند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه:  احداث پارکينگ طبقاتي و تجاري
-    محل پروژه: آبادان – خيابان امام خميني – انتهاي بازار پارچه فروشان سابق
-    منطقه پروژه: منطقه يک
-    مساحت کل پروژه:  تقريبي 500 متر مربع
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت مدني و براساس آورده طرفين مشارکت
        تبصره 1 : سرمايه گذاراني که درمجاورت عرصه پروژه داراي زمين يا ملک بوده وتمايل مشارکت به روش دو ملکي (ملک شهرداري و ملک سرمايه گذار) داشته باشند در اولويت انتخاب سرمايه گذار بخش خصوصي خواهند بود.
آورده طرفين:
      آورده سرمايه گذار: تامين اعتبار و هزينه مالي و ريالي کل پروژه ازمرحله طراحي،ساخت واجراوبهره برداري
آورده (سرمايه پذير)شهرداري:قيمت کارشناسي روز زمين + عوارض صدور پروانه ساختمان
تبصره 2: در صورت تحقق تبصره 1 فوق الاشاره قيمت کارشناسي روز زمين سرمايه گذار به ميزان آورده سرمايه گذار افزوده خواهد شد

 
فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه پارکینگ طبقاتی و تجاری
شماره فراخوان:2/93/ 21       مرحله اول     تاریخ نوبت اول:8/11/93             تاریخ نوبت دوم: 15/11/93       تاریخ پایان فراخوان:  16/12/93  
سرمایه گذار گرامی
         مدیریت امورسرمایه گذاری ومشارکتهای  اقتصادی شهرداری آبادان درنظردارد به استناد ماده 9 شیوه نامه خود وبراساس مصوبات شورای محترم اسلامی شهر آبادان و بیست ویکمین جلسه شورا و هیئت عالی سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (جذب سرمایه گذار) نسبت به احداث پارکینگ طبقاتی و تجاری به شرح وشرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ نشرآگهی نوبت دوم به مدت بیست /20 روزکاری به آدرس مدیریت امورسرمایه گذاری واقع درآبادان – احمد آباد - خیابان 15 اصلی- طبقه فوقانی – پلاک 102 جهت دریافت اسناد وهمچنین تسلیم اسنادوسایر مدارک لازم مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های      53338520و53331751 – کد061 تماس حاصل نمایند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه:  احداث پارکینگ طبقاتی و تجاری
-    محل پروژه: آبادان – خیابان امیر کبیر – نبش کوچه برق (سینما متروپل سابق )
-    منطقه پروژه: منطقه یک
-    مساحت کل پروژه:  تقریبی 835 متر مربع
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت مدنی و براساس آورده طرفین مشارکت
        تبصره 1 : سرمایه گذارانی که درمجاورت عرصه پروژه دارای زمین یا ملک بوده وتمایل مشارکت به روش دو ملکی (ملک شهرداری و ملک سرمایه گذار) داشته باشند در اولویت انتخاب سرمایه گذار بخش خصوصی خواهند بود.
آورده طرفین:
      آورده سرمایه گذار: تامین اعتبار و هزینه مالی و ریالی کل پروژه ازمرحله طراحی،ساخت واجراوبهره برداری
آورده (سرمایه پذیر)شهرداری:قیمت کارشناسی روز زمین + عوارض صدور پروانه ساختمان
تبصره 2: در صورت تحقق تبصره 1 فوق الاشاره قیمت کارشناسی روز زمین سرمایه گذار به میزان آورده سرمایه گذار افزوده خواهد شد 
فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه تهیه ،نصب و راه اندازی پارکومتر سیار و ثابت
شماره فراخوان:1/93/ 21       مرحله سوم    تاریخ نوبت اول:8/11/93             تاریخ نوبت دوم: 15/11/93       تاریخ پایان فراخوان:  16/12/93  
سرمایه گذار گرامی
         مدیریت امورسرمایه گذاری ومشارکتهای  اقتصادی شهرداری آبادان درنظردارد به استناد ماده 9 شیوه نامه خود وبراساس مصوبات شورای محترم اسلامی شهر آبادان و بیست ویکمین جلسه شورا و هیئت عالی سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (جذب سرمایه گذار) نسبت به تهیه ،نصب و راه اندازی پارکومتر سیار و ثابت به شرح وشرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ نشرآگهی نوبت دوم به مدت بیست /20 روزکاری به آدرس مدیریت امورسرمایه گذاری واقع درآبادان – احمد آباد - خیابان 15 اصلی- طبقه فوقانی – پلاک 102 جهت دریافت اسناد وهمچنین تسلیم اسنادوسایر مدارک لازم مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های      53338520و53331751 – کد061 تماس حاصل نمایند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه:  تهیه ،نصب و راه اندازی پارکومتر سیار و ثابت
-    محل پروژه: آبادان – سطح شهر
-    منطقه پروژه: فاز اول منطقه یک
-    تعداد :  1850جایگاه (پارک خودرو)
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت به روش B.O.T (ساخت،بهره برداری،انتقال)
        توضیحات:پس ازدوره بازگشت سرمایه وپایان مدت قرارداد مشارکتی تمامی پروژه باکاربری وکاربرد زمان ابتدایی بهره برداری وبدون عیب ونقص به شهرداری انتقال می یابد.

آورده طرفین:
      آورده سرمایه گذار: تامین اعتبار و هزینه مالی و ریالی کل پروژه ازمرحله طراحی،ساخت واجراوبهره برداری وتعمیرات ونگهداری تا زمان پایان دوره مشارکت وانتقال به شهرداری
آورده (سرمایه پذیر)شهرداری: زمین + عوارض متعلقه
  فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه تهیه ،نصب و راه اندازی پل مکانیزه عابرین پیاده
شماره فراخوان:1/93/ 21       مرحله دوم    تاریخ نوبت اول:8/11/93             تاریخ نوبت دوم: 15/11/93       تاریخ پایان فراخوان:  16/12/93  
سرمایه گذار گرامی
         مدیریت امورسرمایه گذاری ومشارکتهای  اقتصادی شهرداری آبادان درنظردارد به استناد ماده 9 شیوه نامه خود وبراساس مصوبات شورای محترم اسلامی شهر آبادان و بیست ویکمین جلسه شورا و هیئت عالی سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (جذب سرمایه گذار) نسبت به تهیه ،نصب و راه اندازی پل مکانیزه عابرین پیاده به شرح وشرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ نشرآگهی نوبت دوم به مدت بیست /20 روزکاری به آدرس مدیریت امورسرمایه گذاری واقع درآبادان – احمد آباد - خیابان 15 اصلی- طبقه فوقانی – پلاک 102 جهت دریافت اسناد وهمچنین تسلیم اسنادوسایر مدارک لازم مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های      53338520و53331751 – کد061 تماس حاصل نمایند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه:  تهیه ،نصب و راه اندازی پل مکانیزه عابرین پیاده
-    محل پروژه: آبادان – سطح شهر
-    منطقه پروژه: مناطق
-    تعداد :  نه /9 دستگاه
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت به روش B.L.T (ساخت،اجاره،انتقال)
        توضیحات:پس ازدوره بازگشت سرمایه وپایان مدت قرارداد مشارکتی تمامی پروژه باکاربری وکاربرد زمان ابتدایی بهره برداری وبدون عیب ونقص به شهرداری انتقال می یابد.

آورده طرفین:
      آورده سرمایه گذار: تامین اعتبار و هزینه مالی و ریالی کل پروژه ازمرحله طراحی،ساخت واجراوبهره برداری وتعمیرات ونگهداری تا زمان پایان دوره مشارکت وانتقال به شهرداری

فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه تهیه ،نصب و راه اندازی تلویزیونهای شهری
شماره فراخوان:2/93/ 21       مرحله اول     تاریخ نوبت اول:8/11/93             تاریخ نوبت دوم: 15/11/93       تاریخ پایان فراخوان:  16/12/93  
سرمایه گذار گرامی
         مدیریت امورسرمایه گذاری ومشارکتهای  اقتصادی شهرداری آبادان درنظردارد به استناد ماده 9 شیوه نامه خود وبراساس مصوبات شورای محترم اسلامی شهر آبادان و بیست ویکمین جلسه شورا و هیئت عالی سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (جذب سرمایه گذار) نسبت به تهیه ،نصب و راه اندازی تلویزیونهای شهری به شرح وشرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ نشرآگهی نوبت دوم به مدت بیست /20 روزکاری به آدرس مدیریت امورسرمایه گذاری واقع درآبادان – احمد آباد - خیابان 15 اصلی- طبقه فوقانی – پلاک 102 جهت دریافت اسناد وهمچنین تسلیم اسنادوسایر مدارک لازم مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های      53338520و53331751 – کد061 تماس حاصل نمایند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه:  تهیه ،نصب و راه اندازی تلویزیونهای شهری
-    محل پروژه: آبادان – سطح شهر
-    منطقه پروژه: منطقه یک
-    تعداد :  پنج دستگاه
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت به روش B.L.T (ساخت،اجاره،انتقال)
        توضیحات:پس ازدوره بازگشت سرمایه وپایان مدت قرارداد مشارکتی تمامی پروژه باکاربری وکاربرد زمان ابتدایی بهره برداری وبدون عیب ونقص به شهرداری انتقال می یابد.

آورده طرفین:
      آورده سرمایه گذار: تامین اعتبار و هزینه مالی و ریالی کل پروژه ازمرحله طراحی،ساخت واجراوبهره برداری وتعمیرات ونگهداری تا زمان پایان دوره مشارکت وانتقال به شهرداری
آورده (سرمایه پذیر)شهرداری: زمین + عوارض متعلقه

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری آبادان می باشد. |هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد | پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات شهرداری آبادان