روشهای مشارکتی
B.o.T و سایر

روشهاي موقت بهره برداري که مستلزم انتقال مالکیت نیست
در این نوع روشهاي مشارکت نیز سه نوع ضمانت اخذ میگردد:
-1 معادل سه برابر ارزش سهم الشرکه ماهانه شهرداري ضمانت نامه بانکی وصول میگردد.
-3 معادل ارزش عرصه شهرداري چک یا سفته یا ترکیبی از آن دو اخذ میگردد بعنوان چک تخلیه زمین.
تبصره : ضمانت هاي بند 1 و 2 فوق الذکر پس از اتمام قرارداد و دوران مشارکت و تسویه حساب نهایی
مسترد خواهد


 
 پروژه هایی که عرصه آن متعلق به شهرداري نمی باشد و متعلق به شریک است: -
در این نوع پروژه ها که عمدتا در انواع خاصی از مشارکت مدنی مرسوم است به شرح زیر عمل خواهد شد:
آورده شهرداري در این نوع از روشهاي مشارکت فقط مجوز یا پروانه ساخت میباشد ودر این روش معادل
ارزش آورده شهرداري ، چک یا سفته یا ترکیبی از آن دو به همراه اقرار ثبتی اخذ خواهد شد و پس از
وصول سهم الشرکه شهرداري ، تضامین مذکور مسترد خواهند شد.
تبصره 1 : هیئت عالی سرمایه گذاري ، حسب مقتضیات هر پروژه میتواند در میزان همه تضامین مذکور در
این شیوه نامه اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2 : ضمانت نامه بانکی که بابت انتقال عرصه اخذ شده است میبایست هردو ساله تجدید شود ولی
سایر ضمانت ها اعم از ضمانت نامه ها ، چک ها و سفته ها در صورت نیاز و تشخیص معاونت اقتصادي و
سرمایه گذاري در مقاطع سه ساله قابل تجدید میباشد-3 معادل ارزش عرصه شهرداري چک یا سفته یا ترکیبی از آن دو اخذ میگردد بعنوان چک تخلیه زمین.
تبصره : ضمانت هاي بند 1 و 2 فوق الذکر پس از اتمام قرارداد و دوران مشارکت و تسویه حساب نهایی
مسترد خواهد
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری آبادان می باشد. |هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد | پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات شهرداری آبادان