روشهای مشارکتی
مشارکت مدنی
مشارکت مدنی یا روشهاي منتهی به انتقال مالکیت
- در پروژه هایی که عرصه متعلق به شهرداري باشد مادام که عرصه بطرف مشارکت انتقال نگردد نیازي
به اخذ ضمانت بابت عرصه وجود ندارد ولی چنانچه سرمایه گذار یا طرف مشارکت در ابتدا یا در هر
مقطعی از پیشرفت پروژه نیاز به انتقال عرصه بنام خودش را داشته باشد شهرداري مختار است که با
اخذ ضمانت نامه بانکی عند المطالبه به ارزش یکصدو بیست درصد ارزش روز عرصه نسبت به انتقال آن
اقدام نماید و هردو ساله این ضمانت نامه باید تجدید و بر اساس قیمت گذاري جدید رقم آن نیز معین
شود.
در چنین پروژه هایی دو نوع تضمین از طرف مشارکت یا سرمایه گذار قابل اخذ میباشد:
-1 ضمانت سهم الشرکه شهرداري: معادل ارزش سهم شهرداري به قیمت هاي تقریبی امروز تلفیقی از
چک و سفته از سرمایه گذار اخذ خواهد شد و هر سه سال یکبار رقم آن تجدید و تعیین خواهد
شد.پس از وصول سهم شهرداري ، تضمین هاي مذکور آزاد خواهند شد.
-2 ضمانت حسن انجام کار یا عمل به تعهدات:با عنایت به اینکه در این نوع روش ، عمل سرمایه گذاري در
زمین متعلق به شهرداري صورت میگیرد واحیانا تاخیر یا توقف عملیات از سوي سرمایه گذار موجب
معطل ماندن عرصه شهرداري و ضرر و زیان شهرداري خواهد بود فلذا جهت جلوگیري از تاخیرها و
براي حسن انجام کار و عمل به تعهدات نیز ضمانت نامه بانکی از سرمایه گذار اخذ میگردد و مقدار آن
به گونه اي باید باشد که موجب هزینه هاي مضاعف براي سرمایه گذار نگردد و حداکثر آن پنج در
هزار سهم الشرکه تقریبی شهرداري میباشد.
-3 مقدار بیست درصد از سهم الشرکه سرمایه گذار توسط شهرداري بلوکه خواهد شد و امکان پیش
فروش آن تا انجام تمام تعهدات سرمایه گذار ممکن نخواهد شد.
- ضمانت هاي موضوع این بند نیز در خاتمه قرارداد و پس از تسویه حساب نهایی مسترد خواهد شد


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری آبادان می باشد. |هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد | پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات شهرداری آبادان